I media

I media

Senter for tilbakefallsstudier


Her finner du lenker til mediaomtaler eller arrangementer i regi av Senter for tilbakefallsstudier eller oppslag som omhandler tilbakefall eller forhold som påvirker tilbakefall til ny straffegjennomføring som gjennomføres i kriminalomsorgen.

Retur i reprise. Returrapporten om tilbakefall til ny straff i kriminalomsorgen


På oppfordring legger vi igjen ut Returrapporten om tilbakefall til ny straff i kriminalomsorgen i de nordiske landene. Rapporten finner du her. I forbindelse med rapporten ble Ragnar Kristoffersen, som var en av forfatterne bak rapporten, intervjuet om mulige årsaker til de gode tallene. Intervjuet på NRK.no hadde overskriften: Skrytetall skjuler stort tilbakefall og kan leses hvis du følger lenke her

The relapse decreases! Why?


Fewer people are released from prison. At the same time an increasing proportion of persons sentenced to prison are allowed to serve their prison sentences in freedom with electronic control. How large is recidivism among those who still have to serve time in prison? What proportion returns to prisons?

Ragnar Kristoffersen has analysed the recidivism among released in 2015 - 2018, defined as a new prison sentence that must be served in a prison. An article explaining some key findings can be downloaded here, and an English summary here

Færre løslates fra fengsel, samtidig som en økende andel fengselsdømte får sone fengselsdommen i frihet med elektronisk kontroll. Hvordan går det med tilbakefallet blant dem som fortsatt må sone i fengsel? Hvor stor andel kommer tilbake til fengslene?


Ragnar Kristoffersen har sett på tilbakefallet blant løslatte i 2015 - 2018, definert som ny fengselsdom som må avsones i anstalt. Et notat som redegjør for noen sentrale funn kan lastes ned her (Oppdatert). Et kort sammendrag av notatet finner du her. Han har også laget en 15 minutters presentasjon som ble holdt for KDI 2.12.2020. I presentasjonen trekker han inn litt flere data og perspektiver som kan belyse utviklingen i tilbakefallet. Lenke her

Samfunnstraff og tilbakefall


På en konferanse om samfunnsstraff avholdt på KRUS 4.9.19 presenterte Ragnar Kristoffersen noen utviklingstrekk og resultater i samfunnsstraffen og noen data om tilbakefall, der han også sammenlignet tilbakefallet i samfunnsstraffen med løslatte og andre gjennomføringsformer. Presentasjonen

Samfunnsstraff. Noen utviklingstrekk og litt om resultater og tilbakefall fra Konferanse om samfunnsstraff på KRUS 4.9.19

kan lastes ned i pdf-format her.

Boklansering og debatt om fengselsarkitektur på DogA (Design og arkitektur Norge) 14. mars 2018.


Boka PRIsons, ARChitecture and Humans ble lansert med et arrangement på DogA i Hausmannsgate 14 i Oslo, med bokomtale av Prof.Em. Hedda Giertsen og paneldebatt med representanter fra Kriminalomsorgen, tilsatte i fengsler, arkitekter og Statsbygg, som bygger og eier fengsler i Norge.


Boka PRIsons, ARChitecture and Humans er utgitt på Cappenen Damm Akademisk som Open access (OA) publikasjon og kan lastes ned i sin helhet gratis her.


Boken er et resultat av samarbeid mellom arkitekter og forskere i Italia, Norge og Sverige. Den tilbyr nye tilnærminger til studier av fengselsarkitektur og pønologisk forskning gjennom sitt fokus på fengselsdesign, fengselsartefakter, fengselshverdagsliv og innesperrede kropper. Boken vil være nyttig for studenter, forskere, arkitekter og politikere.


Ragnar Kristoffersen publiserte 6.2.19 en kronikk på forskning.no om kvinnelige innsattes soningsforhold. Kronikken og andre innlegg skrevet av Ragnar Kristoffersen er tilgjengelig her. Kristoffersen har nylig publisert en utvidet versjon av kronikken på engelsk i en blogg for gruppen Comparative Penology hos Institute of Criminology ved University of Cambridge her. Blogginnlegget inneholder også noen tanker om at denne gjennomgående kjønnsforskjellen kan ha betydning for de tilbakefallsforskjellene som man gjerne finner mellom kvinner og menn, i kvinners favør. Det finnes lite forskning som belyser betydningen av kriminalomsorgens tiltak i tilbakeføringen. Blogginnlegget er derfor også interessant for dem som er opptatt av kriminalomsorgens tiltak og tilbakefall. 

The Radical Humaneness of Norway’s Halden Prison, New York Times, By JESSICA BENKO 26.03.2015


I dette oppslaget fra New York Times Magazine intervjues en av arkitektene bak Halden fengsel, Gudrun Molden, om ideene og ideologien som lå til grunn for byggingen av fengselet.


Artikkelen inneholder også et intervju med forsker Ragnar Kristoffersen om tilbakefall til fengsel i Norge og Skandinavia sammenlignet med amerikanske tall for tilbakefall. Les hele artikkelen her.